مرا چه کسی آفرید؟

       (( مرا چه کسی آفرید ؟ ))

 

کشیشی از پسر بچه ای پرسید : (( می دانی تو را که آفرید ؟ ))

  پسرک لحظه ای به فکر فرو رفت ، سپس رو به بالا به صورت کشیش نگریست و گفت : (( البته که می دانم .خدا بخشی از مرا آفریده است ! ))

  کشیش پرسید : (( منظورت از بخشی از مرا چیست ؟ ))

  پسرک پاسخ داد : (( خداوند مرا کوچولو آفرید . بقیه ام را خودم رشد کردم . )) 

 

نکته : انسان دو خالق دارد ، خداوند و خودش .

 

خداوند خالق بالقوه آدمیست اما این انسان است که باید استعدادها و توانمندی ها و جنبه ها و واقعیت های وجودی اش را به مرحله بالفعل در آورد و خلق نماید .

از این نظر آن که نمی تواند وجودش را بصورت کامل نمایان سازد و به رشد و کمال نرسد آیا یک موجود ناقص الخلقه نیست ؟

 

 

وقتی کسی گمان کرد دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد باید تابوت خود را آماده کند . (( ماروی ))

/ 0 نظر / 12 بازدید