سالروز شهادت دکتر شریعتی

خدایا :


رحمتی کن تا ایمان ، نان و نام برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را - و حتی نامم

را در خطر ایمانم افکنم ، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار

می کنند ، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند . 

<< دکتر علی شریعتی >>

 

 / 0 نظر / 11 بازدید