ارتباطات و نظریات سیاسی

نظریه ارتباط جمعی در قلمرو علوم سیاسی در فاصله دو جنگ جهانی به ویژه با مطرح شدن تبلیغات سیاسی ،مورد توجه قرار گرفت .

واژه تبلیغات سیاسی پروپاگاندا به معنای نشر کردن ، منتشر ساختن ، برانگیختن ، یا به حرکت واداشتن اندیشه ویژه است.

هدف تبلیغات دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده است . در واقع می توان گفت : تبلیغات کوشش کم وبیش  عمومی و سنجیده ای است که هدف نهایی آن نفوذ بر عقاید یا رفتار افرادی برای تامین مقاصد از پیش تعیین شده است .

در تبلیغات سیاسیمخاطب منفعل و کاملا تاثیر پذیرفرض می شود و تبلیغات مستقیم است اما در مقابل این مفهوم تبلیغات بازرگانی قرار دارد که در آن تبلیغ به صورت غیر مستقیم و با فعال فرض کردن مخاطب انجام می گیرد .

میان تبلیغات و آموزش نیز تفاوت وجود دارد . در تبلیغات سیاسی جای چون و چرا وجود دارد اما در آموزش ، پیام ها به عنوان اصول پذیرفته شده و اثباتی به دیگران منتقل می شود .

تاریخچه تبلیغات سیاسی : 

تاریخچه تبلیغات سیاسی به جامعه فاقد خط و کتابت باز می گردد اما به شکل تشکیلات منظم به سال میلادی و به کلیسای کاتولیک باز می گردد . اما در فاصله بین دو جنگ جهانی با شدت گرفتن تبلیغات نازیستی با طراحی دکتر گوبلز در زمان قدرت گرفتن هیتلر شکل خاصی می یابد .

اساس این تبلیغات ، در القا فکر و دست کاری افکار عمومی متکی بود و اصولی مثل بزرگنمایی ، تکرار ، تکیه برنفرت و عشق ، تکیه بر جوانان ، سرایت روانی ، نامشخص کردن هدف با قرار دادن پس زمینه و تاکید بر سینماتوانست شکل خاصی از تبلیغات القایی را به منصه ظهور برساند .

گوبلز معتقد است دروغ را باید آنقدر بزرگ گفت تا کسی در حقیقت بودن آن تردید نکند.

هیتلر نیز تقریبا همین اعتقاد را داشت به اعتقاد هیتلر تبلیغات را باید زمانی کرد که مردم خسته باشند و هر چه به آنها القا می شود را بپذیرند .

                                                     فراخوان 

مرا

     به جشن تولد

                        فراخوانده بودند

چرا

        سر از مجلس ختم

                                درآورده ام ؟

                                                                                                                    (( قیصرامین پور))

/ 0 نظر / 15 بازدید