آخور و آخر

این شنیدستم یکی بی تجربه

                                          

                                 خورد ویتامین (( خ )) بر جای (( ب ))


خورد ویتامین (( خ )) آن بی خبر


                                    خواب خر می دید آن شب تا سحر       


دید خرها را ضعیف و خسته اند


                                        هر الاغی را به آخور بسته اند


آری آری خر به فکر آخور است


                                        آدم آن باشد که فکر آخر است


کور باشد آدم یکروزه بین


                                       آخر هر کار را اول ببین


هر کسی امروز فردا را ندید


                                       هرگز از نخل سعادت بر نچید


همتی خواهم من از اهل بلاغ    

 

                                                           تا بفهمم فرق خر را از الاغ

 

گر الاغ است از چه می گویند خر


                                         هر که می داند مرا سازد خبر


خر الاغ است یا الاغ خر نما


                                         خر نما باشد الاغ خر نه ما

 

 

 

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید