انتقاد بر نظریه چاکوتین

انتقاد بر نظریه چاکوتین

 

1- شرطی شدن مخاطب به وسایل ارتباط جمعی در جامعه ای ممکن است که نفوذ و کثرت رسانه ها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر انحصار منابع اطلاعاتی مثل جوامع کمونیستی سابق وبدور از بحث و گفتگو و جدال فکری باشد و گرنه با تنوع و تکثر رسانه ها و انعکاس نظریات مختلف ، امکان شرطی کردن مخاطبان وجود ندارد .

 

- بر خلاف دیدگاه های چاکوتین نه غرایز انسانی را می توان محدود بر غرایز فوق داشت و نه اینکه واکنش انسان را می توان فقط متاثر از این غرایز فرض کرد .

 

3- تبلیغات سیاسی با تبلیغات تجاری متفاوت است مثال تبلیغ خمیر دندان و خرید مردم و تاکید بر اینکه درتبلیغات سیاسی اعتقاد مطرح است .

 

4- عاملی که در شرایط خاص مثل جنگ جهانی اول و دوم و تبلیغات هیتتر تکرار شعار های ساده  و تزریق مکرر

آن ، نشان دادن صلیب شکسته ، کارساز است الزاما در دوران دیگر نیست . زیرا در جوامع فعلی محرک های

متعدد و متضاد وجود دارد .

 

آرمانی

 

پشت میله

              بر کف زندان

کپه ای زنجیر !

 

                                                                    (( قیصر امین پور )) 

 

فکر می کنم نیازی به توضیح بیشتر نداشته باشد چرا که مصداق بارز این نقد بر تلویزیون کشورمان وارد است .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید