شرح حال

ایرانیان هرچه خرافه داشتند و هرچه از آن زندگی جمعی

منحط می تراوید را با لباس اسلام پوشاندند و هرچه از

<< رسالت پیامبر و محتوای آن >> بیشتر فاصله گرفتند

، آن را ناب تر جلوه دادندو نه مجلسی از نماینگان حقیقی ملت داریم که غیر از

مصالح مملکت چیزی درنظر نگیرند،و معلوم نیست که

این دوره تا چه وقت طول بکشد . !!!

 

تازه اگر از همین مجلس و نمایندگان ، قانون خوبی نیز

صادر شود ، این قانون نیاز به مجری دارد اگر شخص با

رمقی نباشد ، تصویب صد خروار قانون نیز به پشیزی

نمی ارزد .

/ 0 نظر / 11 بازدید