جملات با غرض

* آزادی را در هر جا که دیدید ارج بگذارید . *

* جایگاه آزادی ، در قلب ها ، اعمال و روح انسان ها است . آزادی به مانند گلی است که چنانچه از ریشه خود بریده شود به زودی خواهد مرد . *

* اگر بوی گلی را دوست نداری شاخه هاشو نشکن . *

* گرد هم آمدن شروع است ، با هم ماندن پیشرفت ، همکاری موفقیت . *

* انسان مولود شرایط نیست. شرایط مخلوق انسان است . *

* در هر جا که هستید و با هر چه که در اختیار دارید ، کاری بکنید . *

* زندگی پدیده ای ایستا نیست. تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند : دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان . *

* غیر ممکن تنها برای کسانی وجود دارد که ناتوانند . *

/ 0 نظر / 11 بازدید