کوتاه اما مفید

  • تنها و تنها چیزی در جامعه ماندگار خواهد ماند که از میان فرهنگ مردم و روحیه اجتماعی و روحیه کلی و خلاقیت خود توده به مرور شروع به زایش کند و به تیغ نیازهای اجتماعی تبدیل به یک نهاد گردد.
  • نوابغ قابله های روح اجتماعی زمان خود هستند.
  • آنچه در اندیشه نوابغ می گذرد به تعبیری انعکاس آن چیزی است که در جامعه می گذرد.
  • همانطور که پاپ مجازات ها را به اوج می رساند، قدرتش روبه زوال می رفت و هرچه مردم را از بحث(( درباره مسایل مرتبط با آیین کاتولیک باز می داشت)) و عاملین آن را می کشت ، دایره آتش اعتراض گسترده تر شد .
  • اشتغال نداشتن به کار با زنده نبودن یکی است.
  • همه خوبند جز مردم تنبل .
  • به ملت کار بیاموزید تا شریف و نجیب شوند .
  • نسبت به وقت بخل بورزید .
  • صنعت خریدنی نیست بلکه خلق کردنی است .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید