درخت غم و اندوه

می گویند که در روز قیامت هر کسی اجازه خواهد یافت تا بد بختی ها و مصیبت های خود را از درخت عظیمی به نام درخت (( غم و اندوه )) آویزان کند . پس از آنکه همه ، شاخه ای یافته و بدبختی ها و مصیبت های خودرا از آن آویزان کردند ، هر کسی حق خواهد داشت که گرداگرد درخت گشته و آن دسته از بدبختی و مصیبتهارا برای خود انتخاب کند که بقیه ترجیح می دهد .

در پایان ، هر کسی بدبختی ها و مصیبت های خود را به بدبختی ها و مصیبت های دیگران ترجیح می دهد وآزادانه همان هایی را انتخاب خواهد کرد که خود بر شاخه ای آویزانشان کرده بود . 

 

هیچ چیز تسلی بخش تر از آن نیست که در یابید مشکلات همسایه نیز دست کم به اندازه

مشکلات خودتان بزرگ است .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید