جمله های ماندگار

این جمله ها را بخوانید ، روی آنها فکر کنید !

* فکر کردن سخت ترین کار بشر است . *

* ستون تمدن ، کتاب و مطبوعات است . *

* آینده متعلق به افراد با قابلیت است . *

* روزهای خوش برای کژ اندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز . *

* کار غلط هر چند که با نیت خیر باشد غلط است . *

* خدایا : به ما پرواز را بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتشی در ما بیافروز تا در سرمای بی خبری نمانیم . *

* اگر خوشبختی بی خیالی است ، پس خوشبخت ترین موجود نه یک زن و یا مرد است، بلکه امکان دارد یک گاو آمریکایی باشد . *

* انسان های بدبین ، آنقدر بدبین هستند که وقتی گلی را می بویند ، بی درنگ به جست و جوی تابوت مرده ای می پردازند . * 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید